С Т А Т У Т
      Н В К  « Л І Д Е Р »

 

 

І. Загальні положення

1.1. Навчально-виховний комплекс «Ліцей -загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області (надалі «НВК  «Ліцей -ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  «Лідер»  Смілянської  міської  ради Черкаської області ) створений шляхом реорганізації (злиття) Смілянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів No5 Смілянської міської ради Черкаської області  та  Смілянського  природничо-математичного  ліцею  Смілянської міської ради Черкаської області згідно з рішенням Смілянської міської ради від 30.03.2017 No 41 –2/VІІ «Про реорганізацію Смілянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів No5 Смілянської міської ради Черкаської області та Смілянського природничо-математичного  ліцею  Смілянської  міської ради Черкаської області», є їх правонаступником.

1.2.  У своїй діяльності НВК «Ліцей-ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської  міської  ради  Черкаської  області  керується  Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Бюджетним  Кодексом  України,  Податковим  Кодексом  України,    іншими законодавчими  актами  України,  Постановами  Верховної  Ради  України, Указами  Президента  України,  прийнятими  відповідно  до  Конституції  та законів  України,  постановами  Кабінету  Міністрів  України,  наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади,  рішеннями  місцевих  органів  місцевого  самоврядування,  цим Статутом.

1.3.  Повне  найменування  українською  мовою:  Навчально-виховний комплекс «Ліцей -загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області.

1.4. Форма власності: комунальна.

1.5.Юридична адреса:20701 Черкаська область, м. Сміла, вул. Героїв Небесної сотні, 16.

1.6. НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області  є  юридичною  особою,  має  самостійний  баланс  та самостійне  ведення  бухгалтерського  обліку,  рахунки  в  банківських установах, Державному казначействі, печатку, штамп, ідентифікаційний код.

1.7.  Засновником  НВК  «Ліцей -ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  «Лідер» Смілянської  міської  ради  Черкаської  області  є  Смілянська  міська  рада Черкаської області.

1.8. Уповноваженим органом є управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради.

1.9. Засновник здійснює фінансування НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер»  Смілянської  міської  ради  Черкаської  області,  його  матеріально-технічне  забезпечення,  надає  необхідні  будівлі,  інженерні  комунікації, обладнання,  встановлює  їх  статус,  організовує  будівництво  та  ремонт приміщень, їх господарське та медичне обслуговування.

1.10. Структура НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області:

-І ступінь –1-4 класи (4 роки навчання),

-ІІ ступінь 5-9 загальноосвітні класи (5 років  навчання), проліцейні 8-9  класи  з  поглибленим  вивченням  окремих  предметів  (2  роки навчання),

-ІІІ ступінь –10-11 (12) –ліцейні класи (2 (3) роки навчання.

Термін навчання у ліцейних класах становить 2 (3) роки.

1.11.  Головною  метою  НВК  «Ліцей -ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області є забезпечення реалізації права громадян  на  здобуття  повної  загальної  середньої  освіти  та  задоволення потреб  громадян,  суспільства  і  держави  щодо  навчання  здібних  і обдарованих дітей.

1.12. Головними завданнями НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області є :

-забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

-здобуття якісної освіти з урахуванням здібностей, інтересів, нахилів та індивідуальних особливостей дітей та учнівської молоді;-виховання громадянина України;

-виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій  і  звичаїв,  державної  та  рідної  мови,  національних  цінностей українського народу та інших народів і націй;

-формування  і  розвиток  соціально  зрілої,  творчої  особистості  з усвідомленою  громадянською  позицією,  почуттям  національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення, активної наукової і державотворчої  діяльності;

-виховання  в  учнів  поваги  до  Конституції  України,  державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

-розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;-реалізація  права  учнів  на  вільне  формування  політичних  і світоглядних переконань;

-виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян  як  найвищої  соціальної  цінності,  формування  засад  здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

-створення  умов  для  оволодіння  системою  наукових  знань  про природу, людину і суспільство;

-пошук і відбір для навчання здібної молоді;

-оновлення змісту освіти, розроблення і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання.

1.13.У НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області мова навчання –українська.

1.14. Діяльність НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області будується на принципах:-доступності, гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, релігійних та громадських об’єднань; -взаємозв’язку  розумового,  морального,  фізичного  та  естетичного виховання, рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;-органічного  зв’язку  з  національною  культурою,  історією, традиціями;-диференціації змісту і форм освіти;-науковості та розвиваючого характеру навчання; -гнучкості і прогностичності; -єдності і наступності; -безперервності і різноманітності; -поєднання державного управління і громадського самоврядування.

1.15. НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом. Зміни до Статуту вносяться у порядку встановленому для його реєстрації.

1.16. НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:-безпечні умови освітньої діяльності;-дотримання державних стандартів освіти;-дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;-дотримання фінансової дисципліни.

1.17. У НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області запроваджено напрями: природничо-математичний, суспільно-гуманітарний  та  філологічний.  Рада  закладу  може  прийняти рішення про зміну напряму, профілю  навчання.

 

ІІ. Зарахування учнів до НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області та їх відрахування

2.1. Виконавчий комітет міської ради закріплює  за НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області відповідну територію обслуговування і до початку навчального року бере на облік учнів, які мають його відвідувати.

2.2. Зарахування  учнів (вихованців) до  всіх  загальноосвітніх класів здійснюється без  проведення  конкурсу.

2.3. Директор зобов’язаний вжити заходів щодо ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області, його  статутом,  правилами  внутрішнього  розпорядку  та  іншими  документами,  що  регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.4. Зарахування учнів до НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом керівника.

2.5. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються  відповідно до законодавства та міжнародних договорів.

2.6. Переведення учнів  (вихованців)  до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.7.У  разі  потреби  учень  може  перейти  протягом  будь-якого  року навчання до іншого навчального закладу. У разі вибуття учня з населеного пункту  або  переходу  учня  до  іншого  навчального  закладу  для  здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, які їх  замінюють,  подають  до НВК  «Ліцей -ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.8.  Приймання  учнів  до  проліцейних  8-9  класів  з  поглибленим вивченням окремих  предметів та до 10-11 (12) ліцейних класів здійснюється на  умовах  конкурсного  відбору  з  метою  задоволення  потреби  дитини  у  ранній профілізації навчання та з урахуванням її індивідуальних здібностей, природних обдарувань, власних уподобань та побажань батьків.

2.9. Приймання учнів до проліцейних 8-9 класів та до ліцейних 10-11 (12) класів здійснюється на умовах конкурсного відбору з метою надання профільної освіти.

2.10.Умови  конкурсу  розробляються  адміністрацією  НВК  «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області»  відповідно до Інструкції про  порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців)  до  гімназій,  ліцеїв,  колегіумів,  спеціалізованих  шкіл  (шкіл-інтернатів), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

2.11.Умови конкурсу узгоджуються з уповноваженим органом.

2.12.При  наявності  вільних  місць  у  ліцейних  класах  допускається додаткове  конкурсне  приймання,  яке  повинне  бути  організоване  таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не менш як за тиждень до початку навчального  року.  Зарахування  учнів  до  випускного  ліцейного  класу  не допускається.

2.13. Поглиблена підготовка учнів з профільних предметів досягається у результаті вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, відвідування занять у клубах, гуртках, студіях, МАН, а також стажування, практики у навчальних і наукових лабораторіях вищих навчальних закладів згідно з угодами про співпрацю.

2.14.    Ліцеїсти,  які  за  підсумками  річного  оцінювання  мають початковий рівень знань хоча б з одного предмета, за рішенням педагогічної ради, наказом директора відраховуються із ліцейних класів та переводяться до  загальноосвітніх  класів  або  іншого  загальноосвітнього  навчального закладу.

2.15. Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні бути поінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі.  У  двотижневий  строк  до  можливого  відрахування  письмово повідомляється  уповноважений  орган.  За  його  сприяння  такі  учні переводяться до іншого навчального закладу.

2.16.Ліцеїст,  який  має  незадовільну поведінку  за  семестр  або  рік, наказом директора відраховується із ліцейного класу.

 

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу  

3.1. НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради  Черкаської  області  планує  свою  роботу  самостійно  відповідно  до перспективного  та  річного  планів.  У  планах  роботи  відображаються найголовніші питання роботи НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області, визначаються перспективи його розвитку. Затверджуються плани  педагогічною радою закладу.

3.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий  навчальний  план  НВК  «Ліцей -ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  «Лідер» Смілянської  міської  ради  Черкаської  області,  що  складається  на  основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю  навчання.  Робочий  навчальний  план  НВК  «Ліцей -ЗОШ  І-ІІІ ступенів  «Лідер»  Смілянської  міської  ради  Черкаської  області затверджується уповноваженим органом.

3.3.  Відповідно  до  робочого  навчального  плану  педагогічні працівники НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради  Черкаської  області  самостійно  добирають  програми,  підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби  навчальної роботи, що  мають  забезпечувати  виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

3.4. НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради  Черкаської  області  здійснює  навчально-виховний  процес  за п’ятиденною формою навчання.

3.5. У разі потреби, учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого класу чи навчального закладу.

3.6. У НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області для учнів 1-4-х класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної  бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи  продовженого  дня.  Зарахування  до  груп  продовженого  дня  і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області  на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). Можуть створюватися групи продовженого дня на платній основі.

3.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів установлюються навчальним закладом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

3.8. Навчальні заняття розпочинаються 01 вересня у День знань і закінчуються  не  пізніше  01  липня  наступного  року.  Навчальний  рік поділяється на семестри або триместри за рішенням педагогічної ради. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

3.9. За  погодженням  з  уповноваженим  органом    з  урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше, ніж 30 календарних днів.

3.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах -35 хвилин, у других -четвертих класах -40 хвилин, у середній та старшій  школі -45  хвилин.  Зміна  тривалості  уроків  допускається  за погодженням  з  уповноваженим  органом  та  територіальним  управлінням держпродспоживслужби.

3.11. З метою розвантаження учнів навчання з профільних предметів упроваджується парами.

3.12.  Щоденна  кількість  і  послідовність  навчальних  занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується профспілковим комітетом    і  затверджується  директором.  Тижневий  режим  роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

3.13. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом, і спрямовані на задоволення освітніх  інтересів  і  запитів  учнів  та  на  розвиток  їх  творчих  здібностей, нахилів і обдарувань.

3.14. Інклюзивне навчання, навчання за індивідуальною формою та екстернатна форма навчання у НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області організовується та проводиться у порядку, визначеному законодавством України.

3.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

IV. Оцінювання навчальних досягнень учнів

4.1. У НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради  Черкаської  області  визначення  рівня  досягнень  учнів  у  навчанні здійснюється  відповідно  до  діючої  системи  оцінювання навчальних досягнень учнів та ведеться тематичний облік знань.

4.2. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

4.3.  Результати  семестрового,  річного  оцінювання  доводяться  до відома учнів, батьків класним керівником.

4.4. Порядок переведення і випуск учнів НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області визначається діючою Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи  загальної  середньої  освіти  усіх  типів  та  форм  власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України.

4.5.Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення  державної  підсумкової  атестації  визначається  діючим Положенням  про  державну  підсумкову  атестацію  учнів  (вихованців)  у системі загальної середньої освіти.

4.6.Учням,  які  закінчили  певний  ступінь,  видається  відповідний документ про освіту:-при закінченні початкової школи -табель успішності;-при закінченні основної школи -свідоцтво про базову загальну середню освіту;-при закінченні  НВК  «Ліцей -ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області -атестат про повну загальну середню освіту.

4.7.За відмінні успіхи у навчанні учні 3-8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники 11-х класів —похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями —золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні». За  відмінні  успіхи  у  навчанні  випускникам  9-х  класів  видається свідоцтво  про  базову  загальну  середню  освіту  з  відзнакою.  Порядок нагородження  учнів  за  відмінні  успіхи  у  навчанні  встановлюється Міністерством освіти і науки України.

4.8.  Учні  НВК  «Ліцей -ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  «Лідер»  Смілянської міської ради Черкаської області за особливі успіхи у навчанні, громадську діяльність можуть нагороджуватися  грошовими преміями (у межах коштів, передбачених на ці цілі).

4.9. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

V. Учасники навчально-виховного процесу

5.1. Учасниками навчально-виховного процесу НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області є:

-учні;

-адміністрація (директор, заступники з навчально-виховної роботи та виховної роботи, педагог-організатор), педагогічні працівники;

-психолог, бібліотекар, соціальний педагог;

-інші спеціалісти;-батьки або особи, які їх замінюють.

5.2.  Права  і  обов’язки  учнів,  педагогічних  та  інших  працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

5.3.Учні мають право:

-на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

-на користування матеріально-технічною базою навчального закладу;

-на доступ до інформації з усіх галузей знань;

-брати  участь  у  різних  видах  науково-практичної  діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

-брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

-брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;-на  захист  від  будь-яких  форм  експлуатації,  психічного  і  фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь та гідність;

-на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

5.4.Учні зобов’язані:

-оволодівати  знаннями,  вміннями,  практичними  навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

-дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;-бережливо  ставитись  до  державного,  громадського  і  особистого майна;

-дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

-брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

-дотримуватися правил особистої гігієни;

-дорожити честю навчального закладу, створювати та зміцнювати її авторитет;

-виконувати  усі  накази,  розпорядження,  вказівки  педагогічних працівників, які не суперечать законодавству України та гідності людини.

5.5. Педагогічними працівниками НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

5.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників,  інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.

5.7.Педагогічні працівники мають право на:

-захист професійної честі, гідності;

-самостійний  вибір  форм,  методів,  засобів  навчальної  роботи,  не шкідливих для здоров’я учнів;-участь  в  обговоренні  та  вирішенні  питань  організації  навчально-виховного процесу;

-проведення в   установленому   порядку   науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

-виявлення педагогічної ініціативи;

-позачергову  атестацію  з  метою  отримання  відповідної  категорії, педагогічного звання;

-участь  у  роботі органів  громадського  самоврядування  навчального закладу;

-підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-отримання  пенсії,  у  тому  числі  і  за  вислугу  років,  у  порядку визначеному законодавством України;

-на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства. Відволікання  педагогічних  працівників  від  виконання  професійних обов’язків  не  допускається,  за  винятком  випадків,  передбачених законодавством України.

5.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

-забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

-сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

10-сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

-настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних  традицій  та  звичаїв,  духовних  та  культурних  надбань народу України;

-готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди  між  усіма  народами,  етнічними,  національними,  релігійними групами;

-дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-захищати  учнів  від  будь-яких  форм  фізичного  або  психічного насильства,  запобігати  вживанню  ними  алкоголю,  наркотиків,  тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-постійно  підвищувати  свій  професійний  рівень,  педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

-виконувати  Статут  навчального  закладу,  правила  внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, уповноваженого органу;

-брати участь у роботі педагогічної ради.

5.9. У НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області обов’язково проводиться атестація або сертифікація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

5.10. Педагогічні та інші працівники, які систематично порушують Статут,  правила  внутрішнього  розпорядку  навчального  закладу,  не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

5.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

-обирати  і  бути  обраними  до  батьківських  комітетів  та органів громадського самоврядування;

-звертатись  до  уповноваженого  органу,  керівника  навчального закладу  і  органів  громадського  самоврядування  з  питання  навчання, виховання дітей;

-брати  участь  у  заходах,  спрямованих  на  поліпшення  організації навчально -виховного  процесу  та  зміцнення  матеріально-технічної  бази навчального закладу;

-на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування  та у відповідних державних, судових органах.

5.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

-забезпечувати  умови  для  здобуття  дитиною  повної  загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

-постійно  дбати  про  фізичне  здоров’я,  психічний  стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-поважати  гідність  дитини,  виховувати  працелюбність,  почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Батьківщини, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-виховувати  у  дітей  повагу  до  законів,  прав,  основних  свобод людини.

5.13.Батьки або особи, що їх замінюють, несуть відповідальність за виховання,  навчання  і  розвиток  дітей.  У  разі  невиконання  батьками  та особами,  що  їх  замінюють, обов’язків,  передбачених  законодавством, адміністрація НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області може порушувати клопотання про відповідальність таких осіб, зокрема, щодо позбавлення їх батьківських прав.

5.14.Представники громадськості мають право:-обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;-керувати  учнівськими  об’єднаннями  за  інтересами  і  гуртками, секціями;-сприяти  покращенню  матеріально-технічної  бази,  фінансовому забезпеченню навчального закладу;-проводити консультації для педагогічних працівників;-брати участь в організації навчально-виховного процесу.

5.15. Представники громадськості зобов’язані:-дотримуватися Статуту НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської  міської  ради  Черкаської  області,  виконувати  накази  та розпорядження  керівника,  рішення  органів  громадського  самоврядування, захищати  учнів  від  всіляких  форм  фізичного  та  психічного  насильства, пропагувати  здоровий  спосіб  життя,  шкідливість  вживання  алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

VІ. Управління навчальним закладом.

6.1. Загальне управління НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області здійснюється уповноваженим органом.

6.2.  Безпосереднє  керівництво  НВК  «Ліцей -ЗОШ  І-ІІІ  ступенів «Лідер»  Смілянської  міської  ради  Черкаської  області  здійснює  його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки. Директор НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області комунальної форми власності та його  заступники  призначаються  і  звільняються  з  посади  уповноваженим органом. Призначення та звільнення заступників директора здійснюється з дотриманням чинного законодавства.

6.3.  Вищим  органом  громадського  самоврядування  навчального закладу є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

-працівників навчального закладу;

-зборами трудового колективу;

-учнів НВК «Ліцей-ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області другого-третього ступеня -класними зборами;

-батьків,  представників  громадськості -класними  батьківськими зборами.

Кожна  категорія  обирає  однакову  кількість  делегатів.  Кількість делегатів  визначається  пропорційно:  від  працівників,  учнів,  батьків  і представників громадськості.

Термін їх повноважень становить навчальний рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів  «Лідер»  Смілянської  міської  ради  Черкаської  області,  учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор, засновник.

Загальні збори:

-обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

-заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

-розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово -господарської  діяльності  НВК  «Ліцей -ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області;

-затверджують основні напрями удосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області;

-приймають рішення простимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

6.4.У період між загальними зборами діє рада НВК «Ліцей-школа «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області.

6.4.1. Метою діяльності ради є:

-сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

-об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості  щодо  розвитку  навчального  закладу  та  удосконалення навчально-виховного процесу

;-формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

-розширення колегіальних форм управління НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області;

-підвищення  ролі  громадськості  у  вирішенні  питань,  пов’язаних  з організацією навчально-виховного процесу.

6.4.2.Основними завданнями ради є:

-підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

-формування навичок здорового способу життя;

-створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

-сприяння  духовному,  фізичному  розвитку  учнів  та  набуття  ними соціального досвіду;

-підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання  учнів,  творчих  пошуків  і  дослідно-експериментальної  роботи педагогів;

-сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

-підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

-ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

-стимулювання  морального  та  матеріального заохочення  учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

6.4.3.До  ради  обираються  пропорційно  представники  від педагогічного  колективу,  учнів  ІІ-ІІІ  ступенів  навчання,  батьків  і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області.

6.4.5. Рада НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області діє на засадах:

-пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-дотримання вимог законодавства України;

-колегіальності ухвалення рішень;

-добровільності і рівноправності членства;

-гласності.

6.4.6. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

6.4.7.  Засідання  ради може  скликатися  її  головою  або  з  ініціативи директора , а також членами ради.

6.4.8.  Рішення  ради  приймається  простою  більшістю  голосів  за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють та громадськості.

6.4.9.У разі незгоди адміністрації НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер»  Смілянської  міської  ради  Черкаської  області  з  рішенням  ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії  входять  представники  органів  громадського  самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області.

6.4.10.Очолює  раду  НВК  «Ліцей -ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  «Лідер» Смілянської  міської  ради Черкаської  області  голова,  який  обирається  зі складу ради.

6.4.11. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Для вирішення поточних питань  рада  може  створювати  постійні  або  тимчасові  комісії  з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності НВК «Ліцей-школа «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області, пов’язаної  з  організацією  навчально-виховного  процесу,  проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

6.4.12. Рада НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області:

-організовує виконання рішень загальних зборів;

-уносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профілю навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області та здійснює контроль за його виконанням;

-разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту НВК  «Ліцей -ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  «Лідер»  Смілянської  міської  ради Черкаської області;

-затверджує режим роботи НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області;

-сприяє формуванню мережі класів НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер»  Смілянської  міської  ради  Черкаської  області,  обґрунтовуючи  її доцільність;

-приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» і  Похвальними  грамотами  «За  особливі  досягнення  у  вивченні  окремих предметів»;

-разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів  варіативної  частини  робочих  навчальних  планів,  ураховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

-погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;-заслуховує  звіт  голови  ради,  інформацію  директора  та  його заступників  з  питань  навчально-виховної  та  фінансово-господарської діяльності;

-бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

-виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

-виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

-уносить  на  розгляд  педагогічної  ради  та  уповноваженого  органу пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість,  батьків  (осіб,  які  їх  замінюють)  до  участі  в  керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

-розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

-розглядає питання родинного виховання;-бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових  умов  учнів,  які  перебувають  в несприятливих соціально-економічних умовах;

-сприяє педагогічній освіті батьків;-сприяє  поповненню  бібліотечного  фонду  та  передплаті  періодичних видань;

-розглядає  питання  здобуття  обов’язкової  загальної  середньої  освіти учнями;

-організовує  громадський  контроль  за  харчуванням  і  медичним обслуговуванням учнів;

-розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;-уносить  пропозиції  щодо  морального  і  матеріального  заохочення учасників навчально-виховного процесу;

-може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

6.5.  При  НВК  «Ліцей -ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  «Лідер»  Смілянської міської  ради  Черкаської  області  за  рішенням  загальних  зборів може  створюватись піклувальна рада.

6.5.1.Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

6.5.2.Основними завданнями піклувальної ради є:

-сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

-співпраця  з  органами  виконавчої  влади,  організаціями, підприємствами,  установами,  навчальними  закладами,  окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у навчальному закладі;

-зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;

-організація  змістовного  дозвілля  та  оздоровлення  учнів, педагогічних працівників;

-вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

-запобігання дитячій бездоглядності;-сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;

-стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

-всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області.

6.5.3.Піклувальна рада формується з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.

6.5.4. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах НВК «Ліцей-школа  «Лідер»  шляхом  голосування  простою  більшістю  голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання  членів  піклувальної  ради  у  навчально-виховний  процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора. У випадках, коли хтось із членів  піклувальної  ради  вибуває,  на  загальних  зборах  на  його  місце обирається інша особа.

6.5.5.Піклувальна рада діє на засадах:

-пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-дотримання вимог законодавства України;

-самоврядування;

-колегіальності ухвалення рішень;

-добровільності і рівноправності членства;-гласності.

6.5.6.  Очолює  піклувальну  раду  голова,  який  обирається  шляхом голосування на її засіданні з числа її членів. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

-скликає і координує роботу піклувальної ради;

-готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

-визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

-представляє  піклувальну  раду  в  установах,  підприємствах  та організаціях з питань, віднесених до її повноважень;

-має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

6.5.7. Піклувальна рада має право:

-уносити на розгляд уповноваженого органу, керівника НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області, загальних  зборів  (конференції)  пропозиції  щодо  зміцнення  матеріально-технічної,   навчально-виробничої,   наукової,   культурно-спортивної, корекційно -відновної та лікувально-оздоровчої бази НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області;

-залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;-уживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;

-стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

-брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи  навчального  закладу,  з  метою  сприяння  їх  вирішенню  у встановленому порядку;

-створювати  комісії,  ініціативні  групи,  до  складу  яких  входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

6.6. Директор НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області:

-здійснює  керівництво  педагогічним  колективом,  забезпечує раціональний  добір  і  розстановку  кадрів,  створює  необхідні  умови  для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

-організовує навчально-виховний процес;

-забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

-відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

-створює  необхідні  умови  для  участі  учнів  у  позакласній  та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

-забезпечує  дотримання  вимог  охорони  дитинства,  санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

-підтримує  ініціативи  щодо  вдосконалення  системи  навчання  та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями;

-контролює  організацію  харчування  і  медичного  обслуговування учнів;

-здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

-розпоряджається  в  установленому  порядку  шкільним  майном  і коштами;-видає  у  межах  своєї  компетенції  накази  та  розпорядження  і контролює їх виконання;-за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників;

-створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку  та  застосування  ними  ефективних  форм  і  методів  навчання  та виховання;

-несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними  працівниками  та  загальними  зборами,  засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

6.7.Обсяг  педагогічного навантаження  вчителів  визначається  на підставі законодавства директором НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської  міської  ради  Черкаської  області  і  затверджується уповноваженим органом.

6.7.1.Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки  (посадового  окладу)  лише  за  письмовою  згодою  педагогічного працівника.

6.7.2.  Перерозподіл  педагогічного  навантаження  протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів,  що  передбачається  робочим  навчальним  планом,  або  за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

6.8.У навчальному  закладі  створюється  постійно  діючий  дорадчий колегіальний орган -педагогічна рада. Головою педагогічної ради є директор НВК  «Ліцей -ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  «Лідер»  Смілянської  міської  ради Черкаської області.

6.8.1.Педагогічна рада розглядає питання:

-удосконалення  і  методичного  забезпечення  навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області.

-переведення  учнів  до  наступних  класів  і  їх  випуску,  видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

-підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, упровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

-морального та матеріального заохочення учнів та працівників НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області.

6.8.2.  Робота  педагогічної  ради  планується  в  довільній  формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

6.8.3.Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

6.9. У НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради  Черкаської  області  можуть  створюватись  учнівські  та  учительські громадські  організації,  що  діють  відповідно  до  чинного  законодавства України.

VІІ. Матеріально-технічна база

7.1.Матеріально-технічна  база  НВК  «Ліцей -ЗОШ  І-ІІІ  ступенів «Лідер»  Смілянської  міської  ради  Черкаської  області  включає  будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

7.2. Майно НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської  ради  Черкаської  області  належить  йому  на  правах  оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування, Статуту навчального закладу та укладених ним угод.

7.3.НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області відповідно до чинного законодавства користується землею,  іншими  природними  ресурсами  і  несе  відповідальність  за дотримання вимог та норм з їх охорони.

7.4.Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна НВК  «Ліцей -ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  «Лідер»  Смілянської  міської  ради Черкаської  області  проводиться  лише  у  випадках,  передбачених  чинним законодавством. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його  майнових  прав іншими  юридичними  та  фізичними  особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

7.5.Будівлі НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської  ради  Черкаської  області  не  підлягають  приватизації, перепрофілюванню або використанню не за призначенням.

7.6.Для забезпечення навчально-виховного процесу база НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області складається  із  навчальних  кабінетів,  майстерень  (слюсарної,  токарної, обслуговуючої праці), а також спортивного та актового залів, бібліотеки, медичного, комп’ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для технічного і допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

7.7.Навчальний  заклад  має  земельну  ділянку,  де  розміщуються спортивний майданчик, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

7.8.НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області має право:

-надавати  платні  освітні  послуги  на  договірній  основі  згідно  з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;

-використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

-бути  розпорядником  рухомого  і  нерухомого  майна  згідно  з законодавством України та власним Статутом;

-отримувати  кошти і  матеріальні цінності  від органів  виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

-залишати  у  своєму  розпорядженні  і  використовувати  власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

-розвивати  матеріальну  базу,  мережу  спортивно-оздоровчих підрозділів, спрямовувати кошти НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області на будівництво або благоустрій майнового комплексу;

-здійснювати  реконструкцію,  капітальний ремонт  на  основі договорів,  підряду  чи  господарським  способом згідно  з  кошторисом установи.

-забезпечувати  своєчасне  підвищення  кваліфікації  педагогічних працівників, їх перепідготовку;

-організовувати приймання учнів  до ліцейних класів на конкурсній основі;

-запрошувати на роботу спеціалістів, у тому числі і закордонних, на договірних умовах за погодженням органу  управління освітою;

-установлювати шкільну форму для учнів та ліцеїстів;

-об’єднувати  на  підставі  спеціальних  угод  свою  діяльність  з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні та за її межами.

7.9  Взаємовідносини  НВК  «Ліцей -ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  «Лідер» Смілянської  міської  ради  Черкаської області  з  юридичними і  фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними.

VІІІ. Організація роботи з охорони праці

8.1. НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області у своїй діяльності з питань охорони праці керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами.

8.2. У НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради  Черкаської  області на  основі  Типових  положень  розробляється Положення про службу з охорони праці, Положення про організацію роботи з охорони  праці,  Положення  про  порядок  проведення  навчання  і  перевірки знань з питань охорони праці, Положення про впровадження та удосконалення системи управління охороною праці в закладі.

8.3. Відповідно до Закону України «Про охорону праці» у закладі з метою забезпечення пропорційної участі працівників у вирішенні будь-яких питань  безпеки,  гігієни  праці  та  виробничого  середовища  за  рішенням трудового колективу може створюватися комісія з питань охорони праці.

8.4. Організація роботи з охорони праці покладається на директора НВК  «Ліцей -ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  «Лідер»  Смілянської  міської  ради Черкаської області.

8.5.  Відповідальними  за  організацію  роботи  з  охорони  праці,  дотримання здорових і безпечних умов навчання, норм і правил безпеки, виробничої  санітарії,  пожежної  безпеки  всіма  учасниками  навчально-виховного процесу, проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці  з  керівниками  структурних  підрозділів,  учителями-предметниками, вихователями груп продовженого дня, завідувачами кабінетами фізики, хімії, біології, інформатики, обслуговуючої праці, спортивним залом, шкільними майстернями, соціальним педагогом, практичним психологом, завідувачем бібліотеки,  інструктажів  з  пожежної  безпеки  призначається  заступник директора з навчально-виховної роботи та фахівець з охорони праці.

8.6. Відповідальним за дотримання здорових і безпечних умов, норм і правил безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки під час проведення позакласних заходів, проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці з класними керівниками, керівниками гуртків, педагогом-організатором призначається заступник директора з виховної роботи.

8.7.  Відповідальним  за  проведення  заходів  щодо  запобігання травматизму і професійних захворювань серед обслуговуючого персоналу, дотримання вимог охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки під час  експлуатації  виробничого  і  енергетичного  обладнання,  машин, механізмів, проведення інструктажів з охорони праці на робочому місці з обслуговуючим персоналом закладу призначається заступник директора з господарської роботи.

8.8. У НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області створюється служба охорони праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці.

8.9.  Служба  охорони  праці  підпорядковується  безпосередньо директору НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області.

8.10.Служба охорони праці через керівників структурних підрозділів вирішує такі завдання:

8.10.1.  забезпечення  безпеки  виробничих  процесів,  устаткування, будівель та споруд;

8.10.2.  забезпечення  працюючих  засобами  індивідуального  та колективного захисту;

8.10.3. професійна підготовка і підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та відпочинку працюючих;

8.10.4. професійний добір виконавців для визначених видів робіт.

8.11.Навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності  учнів,  працівників НВК  «Ліцей -ЗОШ  І-ІІІ  ступенів «Лідер»  Смілянської  міської  ради  Черкаської  області проводяться  в установленому законодавством порядку.

8.12. Організація проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності здійснюється відповідно до чинного законодавства.

8.13. УНВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області відповідно до чинного законодавства розробляються посадові (робочі) інструкції, які погоджуються з профспілкою. Ведуться журнали реєстрації та видачі посадових (робочих) інструкцій.

8.14. УНВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області відповідно до чинного законодавства розробляються інструкції  з  охорони  праці  та  безпеки  життєдіяльності.  Ведуться  журнали реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

8.15. Розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з  учасниками  навчально-виховного  процесу  під  час  навчально-виховного процесу, у тому числі під час трудового та професійного навчання в НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області здійснюється відповідно до Положення про порядок розслідування нещасних  випадків,  що  сталися  під  час  навчально-виховного  процесу  в навчальних закладах.

8.16.  Розслідування  і  облік  нещасних  випадків,  що  сталися  з працівниками, які працюють на умовах трудового договору (контракту) або фактично допущені до роботи у НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської  міської  ради  Черкаської  області  здійснюється  відповідно  до Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.

  1. 9. Учні НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області  забезпечуються  медичним  обслуговуванням,  що здійснюється  медичним  працівником  у  порядку,  встановленому  Міністерством освіти і науки України.
  2. Заклади охорони здоров’я  разом  з  уповноваженим  органом  та органами  охорони  здоров’я  щорічно  забезпечують  безплатний  медичний огляд учнів, моніторинг і корекцію стану здоров’я, проведення лікувально-профілактичних  заходів  у  НВК  «Ліцей -ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області (частина друга абзацу другого ст.22 із змінами, внесеними згідно із Законом No1642-111 від 06.04.2000).
  3. Під час навчально-виховного процесу згідно з режимом роботи закладу педагогічні працівники несуть відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей.

IХ. Фінансово-господарська діяльність

9.1.  Фінансово-господарська  діяльність  проводиться  відповідно  до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів та здійснюється на основі кошторису.

9.2. НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради  Черкаської  області  є  неприбутковим  закладом  та  користується податковими, митними та іншими пільгами згідно із законодавством.

9.3.  У НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області заборонено  розподіл доходів  або їх частини серед засновників,  працівників  (крім  оплати  їхньої  праці,  нарахування  єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

9.4. Доходи НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської  ради  Черкаської  області    використовуються  виключно  для фінансування  видатків  на  утримання  НВК  «Ліцей -ЗОШ  І-ІІІ  ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом.

9.5.  Джерелами  формування  кошторису  НВК  «Ліцей -ЗОШ  І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області є:

-кошти міського бюджету;

-кошти державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування  загальної  середньої  освіти  для  забезпечення  вивчення предметів в обсязі Державних  стандартів освіти;

-кошти обласного бюджету.

9.6. Додаткові джерела фінансування НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області визначаються Законом «Про освіту», іншими нормативно-правовими актами.

9.7. Додатковими джерелами доходу є:

-кошти,  отримані  від  передачі  в  оренду  приміщень,  споруд, обладнання в установленому законодавством порядку;

-кошти,  отримані  за  надання  платних  послуг,  які  здійснюються відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 27.08.2010 No796   «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»;

-добровільні  грошові  внески,  матеріальні  цінності,  одержані  від підприємств, організацій, окремих громадян відповідно до вимог постанови Кабінету  Міністрів  України  від  04.08.2000  No1222  «Про  затвердження Порядку  отримання  благодійних  (добровільних)  внесків  і  пожертв  від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб фінансування»;

-інші джерела, не заборонені законодавством.

9.8. НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області  має право надавати в оренду будівлі, споруди, окремі тимчасово вільні приміщення і площі; інше рухоме і нерухоме майно або обладнання, що тимчасово не використовується у навчально-виховній, навчально-виробничій, діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють у НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів  «Лідер»  Смілянської  міської  ради  Черкаської  області.  Власні надходження школи, у тому числі плата за надання послуг, виконання робіт, гранти,  дарунки,  благодійні  внески,  а  також  кошти  від  реалізації в установленому  порядку  продукції  чи  майна  та  іншої  діяльності, використовуються НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області на цілі, визначені статутом та відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України.

9.9. У НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради  Черкаської  області  створюється  фонд  загального  обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально -побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

9.9.1.  Кошти  фонду  загального  обов’язкового  навчання  можуть зберігатися на рахунку  навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором.

9.9.2. Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюються навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається  на  підставі  рішення  ради  навчального  закладу,  відповідно  до порядку, передбаченого чинним законодавством.

9.9.3.  Контроль  за  правильним  використанням  коштів  фонду загального обов’язкового навчання здійснюють виконавчий комітет міської ради, уповноважений орган.

9.10.  Навчальний  заклад  має  право  на  придбання  та  оренду необхідного  обладнання  та  інші  матеріальні  ресурси,  користуватися послугами  будь-якого  підприємства,  установи,  організації  або  фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

9.11. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області законодавством  та  нормативно-правовими  актами  Міністерства  освіти і науки України. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

9.12.Звітність про діяльність НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області встановлюється відповідно до законодавства.

Х. Міжнародне співробітництво

10.1. НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради  Черкаської  області  за  наявності  належної  матеріально-технічної  та соціально-культурної  бази,  власних  надходжень має  право  проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів,  установлювати  відповідно  до  законодавства  прямі  зв’язки  з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

10.2. НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради  Черкаської  області  має  право  відповідно  до  чинного  законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами,  підприємствами,  організаціями,  громадськими  об’єднаннями інших країн.

ХІ. Контроль за діяльністю навчального закладу

11.1. Державний контроль за діяльністю НВК «Ліцей-школа «Лідер» Смілянської  міської  ради  здійснюється  з  метою  забезпечення  реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

11.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Головне управління освіти та науки Черкаської обласної державної адміністрації, уповноважений орган та засновник.

11.3.Основною  формою  державного  контролю  за  діяльністю  НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.4. У період між атестаціями проводяться перевірки (інспектування) навчального  закладу  з  питань,  пов’язаних  з  його  навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від  стану  навчально-виховної  роботи,  але  не  частіше  1-2  разів  на  рік. Перевірки  з  питань,  не  пов’язаних  з  навчально-виховною  діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

11.5.У разі екологічного  лиха  та  епідемій  місцевими  органами виконавчої      влади      та    органами    місцевого    самоврядування  може встановлюватися особливий режим роботи НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області який погоджується з управлінням держпродспоживслужби.

XІІ. Реорганізація або ліквідація НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області

12.1.Ліквідація або реорганізація НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області здійснюється згідно з чинним законодавством.

12.2. Рішення про реорганізацію або ліквідацію НВК «Ліцей-школа «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області приймає засновник. Реорганізація відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у  випадках  ліквідації  за  рішенням  господарського  суду -ліквідаційною комісією,  призначеною  цим  органом.  Із  часу  призначення  ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління НВК «Ліцей-школа «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області.

12.3. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

12.4.У випадку реорганізації закладу майно, права та обов’язки НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області  переходять  до  правонаступників  відповідно  до  чинного законодавства або визначених закладів освіти.

12.5.При реорганізації чи ліквідації НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області учням, які навчалися в ньому,  повинна  бути  забезпечена  можливість  продовження  навчання відповідно до чинного законодавства.

12.7. Активи, що залишаються під час ліквідації НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області, мають бути передані  у  порядку,    встановленому  установчими  документами  або  за рішенням суду.

12.8. У разі припинення НВК «Ліцей –ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер», як юридичної  особи  (  у  результаті  ліквідації,  реорганізації  шляхом  злиття, поділу,  приєднання  або  перетворення)    активи  НВК  «Ліцей -ЗОШ  І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області передаються одній  або  кільком  неприбутковим    організаціям    відповідного  виду  або зараховуються до доходу бюджету.

12.9. НВК «Ліцей -ЗОШ І-ІІІ ступенів «Лідер» Смілянської міської ради Черкаської області  вважається ліквідованим або реорганізованим з моменту його виключення з державного реєстру.